REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO PSYCHETHERAPY.PL I USŁUG PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego psychetherapy.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”) przez Monikę Żołądkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Go Together Coaching LTD zarejestrowaną w Calgary, AB, Canada pod adresem 199 Covecreek Place NE, T3K 0L3 Calgary, posiadającą business number (NIP): 704803410 Usługodawcą.
 1. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
 1. Wiadomość e-mail, na adres: monika@gotogethercoaching.com
 2. telefonicznie pod numerem: +1 825 449 9618 (możliwa darmowa komunikacja przez WhatsApp)
 1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej psychetherapy.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 5. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 6. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie type2sell.com, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy zakupu  (dalej jako Umowa) wybranego Kursu, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności przeglądania informacji dostępnych w Serwisie, złożenia Zamówienia, jak też korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

IV. USŁUGI

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:
  1. przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie,
  2. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom złożenie rezerwacji na sesję psychoterapeutyczną lub pierwszą bezpłatną konsultację psychoterapeutyczną.
 3. Każdy Użytkownik może przeglądać treści publikowane w Serwisie, w tym w szczególności informacje o działalności Usługodawcy oraz inne treści prezentowane w Serwisie.
 4. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

V. USŁUGI PSYCHOTERAPEUTYCZNE

 1. Na psychoterapię w Psychetherapy.pl przyjmowane są wyłącznie osoby, które uprzednio zapoznały się z treścią niniejszego regulaminu i zgadzają się z jego postanowieniami
 2. Psychoterapeuta Monika Żołądkowska kieruje się w swojej pracy Kodeksem Etycznym PTP, a także poddaje swoją praktykę regularnym superwizjom realizowanym przez superwizorów certyfikowanych przez PTP.
 3. Z sesji psychoterapeutycznych w Psychetherapy.pl mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Pomiędzy psychoterapeutą a pacjentem zawierany jest ustny kontrakt, w ramach którego ustalane są zasady wzajemnych relacji i prowadzonej psychoterapii.
 5. Rozpoczęcie psychoterapii może poprzedzać jednorazowa darmowa konsultacja w wymiarze czasowym 30 minut.
 6. Jedna sesja psychoterapeutyczna trwa 50 minut. Czas trwania sesji biegnie od wcześniej ustalonej godziny, niezależnie od ewentualnego spóźnienia pacjenta.
 7. Umawianie sesji może odbywać się drogą telefoniczną (tel. +48 781-954-394) lub poprzez formularz udostępniony na stronie Psychetherapy.pl.
 8. Sesje psychoterapeutyczne są realizowane płatnie, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem dostępnym na Psychetherapy.pl.
 9. Płatność za sesję może odbywać się:
 • Przed rozpoczęciem sesji przelewem na wskazane konto bankowe.
 • Tuż po zakończeniu sesji gotówką.
 1. Bezpłatne odwołanie/przełożenie sesji jest możliwe najpóźniej na 24h przed jej rozpoczęciem. Przełożenie terminu lub godziny sesji jest uzależnione od dostępności psychoterapeuty.
 2. Psychoterapeuta może odmówić świadczenia usługi osobom, które:
 • pozostają w prywatnej relacji z psychoterapeutą
 • przychodzą na sesję pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
 • zachowują się agresywnie
 • oczekują rezultatów niemożliwych do osiągnięcia w drodze psychoterapii
 • oczekują rezultatów, które mogą być szkodliwe dla otoczenia lub nich samych
 • w ocenie psychoterapeuty nie mogą otrzymać od niego rzetelnej usługi (z powodów prywatnych lub zawodowych).

W przypadku odmowy świadczenia usługi, psychoterapeuta kieruje takiego pacjenta do innego specjalisty. W przypadku osób zachowujących się w sposób niebezpieczny dla siebie lub otoczenia, psychoterapeuta zastrzega prawo wezwania ochrony.

 1. Psychoterapeuta zobowiązuje się do zachowania tajemnicy zawodowej dotyczącej prywatnych spraw pacjentów i informacji związanych z prowadzoną terapią.
 2. Sesje psychoterapeutyczne mogą się odbywać w gabinecie (aktualne adresy gabinetów znajdują się na stronie Psychetherapy.pl w zakładce „kontakt”) lub drogą elektroniczną (online) za pośrednictwem wybranego oprogramowania w formie telekonferencji (Skype, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams).
 3. W przypadku psychoterapii online, pacjent musi spełniać minimalne wymagania techniczne:
 • Dostęp do laptopa/komputera z działającymi głośnikami, mikrofonem i kamerą
 • Dostęp do internetu o stałym połączeniu (min. 1 mb/s)
 • Konto/dostęp do wybranego oprogramowania do telekonferencji
 1. Psychetherapy.pl nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu pomocy psychologicznej lub brak możliwości dostępu do pomocy psychologicznej, z przyczyn niezależnych od psychoterapeuty, w tym z przyczyn technicznych po stronie pacjenta.
 2. W przypadku niemożliwości prawidłowego przeprowadzenia sesji psychoterapeutycznej z przyczyn technicznych nie leżących po stronie psychoterapeuty, pacjentowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, w tym zwrotu płatności za sesję.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do przekazywania Usługodawcy danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych, a w szczególności zmiany danych podanych w celu realizacji Usługi.
 3. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 4. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości bądź w części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów Usługodawcy oraz Użytkowników.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania informacji i materiałów mających wpływ na realizację Usługi.

VII. POUFNOŚĆ

 1. Usługodawca i Użytkownik zobowiązują się do zachowania w tajemnicy treści Umowy i informacji uzyskanych o drugiej stronie Umowy w związku z wykonywaniem Umowy oraz realizacji Usług Serwisu, także w ciągu 2 lat po zakończeniu ich realizacji.
 2. Z obowiązku, o którym mowa w ppkt. 1 powyżej zwalnia Usługodawcę lub Usługobiorcę jedynie pisemna zgoda drugiej strony Umowy, żądanie ujawnienia informacji pochodzące od uprawnionych do tego władz i organów administracji rządowej lub samorządowej oraz wcześniejsze opublikowanie informacji w mediach przez samą stronę lub podmioty przez niego upoważnione.

VIII.  REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: monika@gotogethercoaching.com
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.
 5. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
  2. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Usługodawca ponosi względem Użytkowników będących Przedsiębiorcami odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub realizacji Usług, wyłącznie za szkodę poniesioną przez Użytkownika bezpośrednio na skutek naruszenia przez Usługodawcę obowiązujących przepisów prawa albo niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę postanowień niniejszego Regulaminu, z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywiście poniesionej.
 3. Usługodawca oraz Przedsiębiorca zgodnie wyłączają odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści. Odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do wysokości 200 zł.
 4. Usługodawca jest uprawniony w stosunku do Przedsiębiorców do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i w udostępnianiu stron internetowych Serwisu, jeśli powodem jest: modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Usługodawcy) lub siła wyższa.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. Rozpowszechnianie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Przedsiębiorcą, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian w stosunku do Konsumentów nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich opublikowania.